Informatie

Hieronder staat de agenda van bijles Westland ter inzage.  Voor meer informatie en aanmelden bel naar 06-42356645 of mail naar: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van het formulier onderaan de pagina.

Veel scholen vinden het fijn dat een kind extra begeleiding krijgt en staan daarom open voor bijles en coaching tijdens de schooluren. Vaak is het mogelijk dit aan het begin of einde van de ochtend of middag te plannen, zodat de leerling zo weinig mogelijk mist van de lesstof op school.

Bijles Westland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62601512.

Wat informatie over mijzelf:
  Mariska Robers
Mijn naam is Mariska Robers,  eigenaar van Bijles Westland. Ik heb een financiële achtergrond en heb jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt.
Eind 2013 ontdekte ik dat mijn passie werken met kinderen is. In 2014 heb ik mijn diploma voor Onderwijsassistent gehaald en in 2015 heb ik de studie HBO Passend Onderwijs en Zorgverbreding afgerond. Naast mijn werk bij Bijles Westland, waar ik zowel kinderen in mijn praktijk als kinderen op scholen begeleid, ben ik enkele jaren op vrijwillige basis werkzaam geweest in een "klimopklas". In de klimopklas worden kinderen begeleid door middel van Remedial Teaching, worden er Sociale Vaardigheidslessen gegeven en is er een plusklas. Samen met kindercoach Janneke Luijkx organiseer ik regelmatig creatieve en uitdagende workshops voor kinderen onder de naam Leer, denk en doe!. Sinds kort is er ook de Leer, denk en doe! - plusklas.
Naast de studies Onderwijsassistent en Passend Onderwijs en Zorgverbreding heb ik diverse andere cursussen, trainingen en zelfstudies gedaan, waaronder communicatie volgens de One Brain Methode, Geweldloos Communiceren, begeleiding door middel van Brain Gym, Leerbegeleiding van kinderen met de Luie Acht, De 7 uitdagingen in het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (Novilo), Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk (Novilo),  Structuren en hun functies (het waarnemen van gedrag via structuren in het gezicht) deel 1 en 2, "ik leer anders" voor beelddenkers en Beter Bij de Les.

Op de bijlessen van Bijles Westland zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.1 Leerling: een bij Bijles Westland ingeschreven persoon die Bijles of coaching ontvangt.
1.2 Coach: een persoon die bijlessen en coaching verzorgt aan leerlingen.
1.3 Betaler: de persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de betalingen van de Bijles en/of coaching.

1.4 Bijles: een afspraak tussen Bijles Westland en Leerling waarbij sprake is van kennisoverdracht.
1.5 Coaching: een afspraak tussen Bijles Westland en Leerling waarbij sprake is van begeleiding van de leerling ten behoeve van zijn of haar welzijn en welbevinden.

Artikel 2 Lestijd
2.1 Bijles of coaching duurt in principe 45 minuten. Langer of korter is echter altijd mogelijk. Dit gaat in overleg tussen Bijlescoach en Leerling of de ouder/verzorger van de Leerling.
2.2 Bij een kortere of langere lestijd blijft gelden dat de lestijd een veelvoud van 15 minuten is.

Artikel 3 Bijlesperiode
3.1 De bijlesperiode/coachingperiode en algemene voorwaarden gaan in op het moment dat er – na aanmelding van een Leerling bij Bijles Westland - een eerste afspraak tussen een Bijlesdocent en Leerling is gemaakt.
3.2 De bijlesperiode eindigt nadat in overleg met de Bijles Westland is besloten te stoppen met bijlessen en/of coaching.

Artikel 4 Tarieven
4.1 Bijles Westland heeft het recht de tarieven redelijkerwijs te verhogen wanneer zij dit nodig acht.

Artikel 5 Facturatie en Betaling
5.1 De bijlessen en coaching dienen in beginsel per keer contant te worden betaald.
5.2 Het is mogelijk te betalen via bankoverschrijving.

De betaling dient dan tenminste één dag voor aanvang van de bijles en/of coaching te zijn overschreven. Indien gewenst kan gevraagd worden om een bewijs van overschrijving. Indien betaler dit wenst kan er per maand vooraf betaald worden na ontvangst van een factuur. De betaaltermijn bedraagt 7 dagen na uitschrijving van de factuur.

Artikel 6 Verplichtingen van de leerling
6.1 Bij verhindering is de Leerling of ouder/verzorger verplicht zich bij Bijles Westland af te melden.
6.2 Na afmelding wordt in onderling overleg; en indien mogelijk tussen Bijles Westland en Leerling een vervangende bijles ingepland.
6.3 Voor Bijlessen die door toedoen van Leerling of ouder/verzorger geen doorgang vinden, maar die niet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd zijn, is Bijles Westland gerechtigd het tarief van één Bijles in rekening te brengen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn waarom tijdige afzegging niet mogelijk was.
6.4 De Leerling dient de Bijlessen en de Coach serieus te nemen. Hij/zij dient de eventuele afspraken omtrent voorbereiding na te komen.

Artikel 7 Materiële schade
Eventuele schade, veroorzaakt door een leerling aan materiaal van Bijles Westland gedurende een activiteit is voor rekening en verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers van de Leerling.

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
Bijles Westland is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door Bijles Westland georganiseerde activiteit. Deelname aan de activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. Lichamelijke en psychische klachten dienen ten alle tijde aan de coach kenbaar worden gemaakt, zodat zij hier rekening mee kan houden.

Artikel 9 Algemene informatie
7.1 Hoewel Bijles Westland alles in het werk zal stellen de Leerling te voorzien van de juiste Bijles en coaching, kan zij geen uitspraken doen over resultaten van de Leerling in de toekomst.
7.2 In het geval de Bijlescoach zich afmeldt voor een Bijles of Coaching, zal deze, samen met de Leerling de Bijles op een ander moment proberen in te plannen.

Bijles Westland gaat zorgvuldig om met de privacy. Zie voor meer informatie dit document.

Voor meer informatie en aanmelden bel naar 06-42356645 of mail naar: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.